Privacyverklaring

Cranssen fiscaal juridisch adviesbureau b.v., gevestigd 5751 JK, Tramstraat 21 te Deurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemeen

Contactgegevens:

Cranssen fiscaal juridisch adviesbureau b.v.
Tramstraat 21
5751 JK Deurne

Telefoonnummer: 0493-351235
E-mail: info @ cranssen.nl
KvK nummer: 17077062
BTW nummer: NL801303291B01

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Cranssen fiscaal juridisch adviesbureau b.v. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens
 • Juridische informatie o.m. over de rechtsvorm van uw onderneming
 • Fiscale informatie
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerlijke staat
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens van minderjarigen voor zover de gezinsleden van de relatie minderjarig zijn. Omdat deze gegevens uitsluitend door de ouder/voogd aan Cranssen fiscaal juridisch adviesbureau b.v. verstrekt worden, nemen we aan dat de ouder/voogd instemt met deze gegevensverstrekking.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Cranssen fiscaal juridisch adviesbureau b.v. verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen, mailen en/of schriftelijk te communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om fiscale diensten en aanvullende services zoals financiële- en juridische adviesdiensten te kunnen leveren zoals overeengekomen in de Opdracht. Waar nodig worden voor deze dienstverlening, na overleg en met uw schriftelijke goedkeuring, derden ingeschakeld.
 • Cranssen fiscaal juridisch adviesbureau b.v. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte en/of jaarrekening.

Geautomatiseerde gegevensverwerking en besluitvorming

Cranssen fiscaal juridisch adviesbureau b.v. neemt geen besluiten over zaken op basis van enkel en alleen geautomatiseerde gegevensverwerking die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer-programma's en/of systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Cranssen fiscaal juridisch adviesbureau b.v.) tussen zit.

Cranssen fiscaal juridisch adviesbureau b.v. maakt ten behoeve van haar gegevensverwerking (deels) gebruik van cloud georiënteerde verwerkingsprogramma's en/of -systemen. Deze diensten zijn ondergebracht bij professionele in Nederland gevestigde partijen. Informatie betreffende deze partijen kunt u opvragen bij Cranssen fiscaal juridisch adviesbureau b.v.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Cranssen fiscaal juridisch adviesbureau b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Om u een beeld te geven hoe lang we uw gegevens bewaren:

Zolang u klant bent bij Cranssen fiscaal juridisch adviesbureau b.v. bewaren we uw gegevens, zowel als service naar u, als ook om als belastingadviseur te kunnen voldoen aan onze natuurlijke adviesfunctie en zorgplicht.

Voor de WWFT moet Cranssen fiscaal juridisch adviesbureau b.v. zich houden aan de wettelijke bewaartermijn van 5 jaar.

De wettelijke bewaartermijn voor financiële informatie zoals jaarrekeningen en overige bescheiden is 7 jaar te rekenen vanaf afloop van het boekjaar; (en voor vastgoed tot 10 jaar).

Gegevens van voormalige klanten worden 1 jaar na afloop van de Opdracht opgeschoond. De gegevens die niet onder de diverse bewaartermijnen vallen worden dan daadwerkelijk verwijderd.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Cranssen fiscaal juridisch adviesbureau b.v. verkoopt/verstrekt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden alleen verstrekt, uitsluitend indien nodig, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of na overleg met uw schriftelijke goedkeuring. Zo verstrekken wij in uw opdracht gegevens aan de belastingdienst bij het doen van de aangifte, en onder andere aan de Kamer van Koophandel uit hoofde van de wettelijke publicatieplicht.

Verstrekken van gegevens aan overige partijen, bijvoorbeeld uw financier, doen wij alleen op uw verzoek en nadat u daarvoor schriftelijk akkoord heeft gegeven.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers- overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cranssen fiscaal juridisch adviesbureau b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cranssen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij daarna persoonlijk contact met u opnemen ter verificatie van uw verzoek. We reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Cranssen fiscaal juridisch adviesbureau b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Cranssen fiscaal juridisch adviesbureau b.v. neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@cranssen.nl.


Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd, niet of niet meer juist is. Het bovenstaande is slechts een korte beschrijving van de hoofdzaken en is derhalve niet als volledig te beschouwen. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van datgene wat wordt ondernomen of nagelaten, gebaseerd op onderhavige informatie.